Dni Nowej Pasłęki 2008 – ZAPRASZAMY


ZAWIADOMIENIE O REGATACH

VI Regaty im. Jarka Rąbalskiego

Puchar Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Nowa Pasłęka, 1-3.sierpnia 2008

pod patronatem

Starosty Powiatu Braniewo, Burmistrza Miasta Braniewo i Wójta Gminy Braniewo

Organizator: Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”

14-500 Braniewo, Stara Pasłęka 9 (Dom Rybaka) , www.yachtclub.org.pl

Kontakt z Komandorem Regat :

Tadeusz Kaszczyc: Tel.: 0 603 977 033; e-mail: tkaszczyc@interia.pl

Termin i ranga regat:

VI Regaty im. Jarka Rąbalskiego / Puchar Komendanta Warmińsko-Mazurskiego

Oddziału Straży Granicznej 2008 zostaną rozegrane w dniach 1-3 sierpnia 2008 roku na Zalewie Wiślanym, a start/meta wyścigów ustawione zostaną na akwenie pomiędzy portami Nowa Pasłęka i Frombork .

Regaty są główną imprezą „ DNI NOWEJ PASŁĘKI”, organizowanych przez Hotel DOM RYBAKA.

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2005÷2008, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2007, Przepisami Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją żeglugi.

1. Regaty zostaną rozegrane w formule wyrównawczej, w dwóch kategoriach jachtów:

A – stosujących żagle dodatkowe, B – nie stosujących żagli dodatkowych. Limit jachtów w poszczególnych kategoriach, konieczny do uznania regat za odbyte, ustala się na cztery jednostki (4). Organizator nie wyklucza możliwości rozegrania regat w klasach, stosownie do liczby i rodzajów zgłoszonych jachtów.

2. Regaty posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego nr 183/2008

3. Biuro regat: Stara Pasłęka Hotel „Dom Rybaka”.: 0 603 977 033; tkaszczyc@interia.pl

4. Port regat: Portami stacjonowania jachtów będą :

a).Przystań YCZW przy Hotelu „Dom Rybaka” Nowa Pasłęka – głębokość wejścia do rzeki zmienna, ok., 60-80 cm.

b) Port Nowa Pasłęka – głębokość wejścia do kanału portowego zmienna, ok. 110-130 cm

c) Port Frombork – dla jachtów o większym zanurzeniu.

Organizator zapewnia bezpłatny dowozu załóg z i do Fromborka (autobus) oraz Portu Nowa Pasłęka do Domu Rybaka na ognisko integracyjne, ceremonię otwarcia/odprawę załóg oraz na ceremonię zakończenia regat i odwiezienie po uroczystości.

Organizator zapewnia nieodpłatnie korzystanie ze slipu w Porcie Nowa Pasłęka.

5. Zgłoszenia do regat: Od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres Biura Regat oraz w biurze regat w dniu 01 sierpnia 2008 r w godzinach od 18:00 do 22:00 i w dniu 02 sierpnia 2008 w godzinach od 08:30 do 09:45, na drukach dostarczonych przez organizatora, a wcześniej można pobrać druk ze strony: www.yachtclub.org.pl

6. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat. Mapa schematyczna Zalewu Wiślanego umieszczona jest na stronie internetowej www.yachtclub.org.pl

7. Opłata startowa (wpisowe): wynosi 30,- zł od jachtu oraz 15,- zł od każdego zgłoszonego członka załogi i jest płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat. W ramach opłaty startowej uczestnicy uzyskują prawo do posiłku i napojów wg pkt.23

8. Pomiary jachtów: możliwość przeprowadzenia pomiarów sprawdzających żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- złotych od jachtu) w godzinach od 18:00 do 21:00 w dniu 01 sierpnia 2008 r oraz od 08:00 do 08:30 w dniu 02 sierpnia 2008r.na przystani przy Hotelu „Dom Rybaka”.

9. Otwarcie regat: Uroczyste otwarcie regat odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2008 r o godzinie 09.30 na placu przy Hotelu „Dom Rybaka”.

10. Start do I wyścigu: Planowany jest na godzinę 12.00 w dn. 02 sierpnia 2008 r (odprawa sterników godz. 10.00)

11. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

12. Wyścigi: Organizator planuje w ramach regat rozegranie jednego wyścigu w formule wyrównawczej oraz opcjonalnie, do 4 wyścigów w klasach, wszystkie w dniu 02 sierpnia 2008 r.

13. Wyniki: W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Regaty w klasach zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.

14. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji Sędziowskiej w ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie.

15. Nagrody: Ceremonia dekoracji zwycięzców, losowanie nagród oraz uroczyste zakończenie regat przewidziane jest ok. godz. 19 w dniu 02.08.2008. Jeżeli z powodu pogody nie będzie możliwe ukończenie żadnego wyścigu w tym dniu, to wyścig odbędzie się w dniu rezerwowym 03.08.2008. Przesunięta też zostanie ceremonia dekoracji i zakończenie regat . W tej sprawie wiążące będą komunikaty Biura Regat.

· Jachty sklasyfikowane na miejscach I ÷ III otrzymują puchary, a ich załogi medale,

· Nagrody wg regulaminu organizatora do wylosowania pomiędzy sklasyfikowanymi jachtami atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów: JANMOR – Stocznia Jachtowa, APOLLO SAILS – Żaglownia, CZECH – Osprzęt żeglarski, DIALOG TELECOM, innych

16. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

17. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat .

18. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

19. Wszyscy uczestnicy: biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, a wynikającą z udziału w regatach.

20. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów na żaglach lub napisu na kadłubie.

21. Wyżywienie:

a) W pobliżu portu znajdują się sklep i restauracja. Na plaży przy Hotelu „Dom Rybaka” czynny grill.

b) Organizatorzy zapewniają zgłoszonym uczestnikom nieodpłatnie gorącą zupę po regatach na przystani

przy Hotelu „Dom Rybaka”, oraz biesiadę żeglarską (stół szwedzki) + 2 napoje w sobotę wieczorem ]

przy Hotelu „Dom Rybaka”.

22. Inne informacje :

Piątek 01.08.2008 w godz. 20 – 24.oo na plaży przy „Domu Rybaka” integracyjne ognisko żeglarskie.

Sobota02.08.2008 od godz.19.00 na scenie na plaży koncert znanej grupy szantowej

EKT Gdynia. patrz: http://www.ekt.kn.pl/

jachtklubnp1.bmp fisherman.gif

Regaty o Puchar Banku Zachodniego WBK S.A.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Regaty o Puchar Banku Zachodniego WBK S.A.

eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych

pod patronatem Burmistrzów Miast Tolkmicko i Braniewo

Organizator Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”

14-500 Braniewo, Stara Pasłęka 9 (Dom Rybaka) , www.yachtclub.org.pl

Kontakt z Komandorem Regat :

Tadeusz Kaszczyc: 0 603 977 033; tkaszczyc@interia.pl

 1. Termin i ranga regat: Regaty: PUCHAR BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. TOLKMICKO 2008 zostaną rozegrane w dniach 11-13 lipca 2008 roku na akwenie Zalewu Wiślanego, a trasy wyścigów ustawione będą na redzie portu Tolkmicko. Są to zawody rozgrywane w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R” = 0,5

 2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2005÷2008, zawiadomieniem o regatach cyklu pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2008, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2007, Przepisami Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją żeglugi.

 3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, TR, OMEGA Standard oraz Open, Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery jednostki (4).

 4. Regaty posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego

 5. Biuro regat: Port Tolkmicko.: 0 603 977 033; tkaszczyc@interia.pl

 6. Port regat: Port Tolkmicko. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów na terenie portu regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi i kilowych, organizator zapewnia nieodpłatnie wodowanie za pomocą dźwigu samochodowego

 7. Zgłoszenia do regat: Od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres Biura Regat oraz w biurze regat w dniu 11 lipca 2008 r w godzinach od 18:00 do 22:00 i w dniu 12 lipca 2008 w godzinach od 08:00 do 09:45 na drukach dostarczonych przez organizatora, a wcześniej można pobrać druk ze strony: www.yacht-club.pl

 8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat. Mapa Zalewu Wiślanego umieszczona jest na stronie internetowej

 9. Opłata startowa (wpisowe): wynosi 30,- zł od jachtu oraz 15,- zł od każdego zgłoszonego członka załogi i jest płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat. W ramach opłaty startowej uczestnicy uzyskują prawo do posiłku i napojów wg pkt.27 b) oraz pamiątkowe koszulki.

 10. Pomiary jachtów: możliwość przeprowadzenia pomiarów sprawdzających żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- złotych od jachtu) w godzinach od 18:00 do 21:00 w dniu 11 lipca 2008 r oraz od 08:00 do 09:30 w dniu 12 lipca 2008r. w porcie Tolkmicko

 11. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- złotych od jachtu) w godzinach od 18.00 do 20.00 w dniu 11 lipca 2008 r .

 12. Otwarcie regat: Uroczyste otwarcie regat odbędzie się w dniu 12 lipca 2008 r o godzinie 09.15 na plaży Tolkmicko.

 13. Start do I wyścigu: Planowany jest na godzinę 11.oo w dn. 12 lipca 2008 r (Odprawa sterników godz. 10.oo)

 14. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego

 15. Wyścigi: Organizator planuje w ramach regat rozegranie do 5-ciu wyścigów , wszystkie 12 lipca 2008 r.; niedziela 13 lipca 2008 r. jest dniem rezerwowym.

 16. Wyniki: W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.

 17. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji Sędziowskiej w ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie.

 18. Nagrody: Ceremonia dekoracji zwycięzców, losowanie nagród oraz uroczyste zakończenie regat przewidziane jest ok. godz. 21 w dniu 12.07.2008. Jeżeli z powodu pogody nie będzie możliwe ukończenie żadnego wyścigu w tym dniu, to wyścig odbędzie się w dniu rezerwowym 13.07.2008. Przesunięta też zostanie ceremonia dekoracji i zakończenie regat . W tej sprawie wiążące będą komunikaty Biura Regat.

 • Jachty sklasyfikowane na miejscach I ÷ III otrzymują puchary, a ich załogi medale

 • Nagrody wg regulaminu organizatora do wylosowania pomiędzy sklasyfikowanymi jachtami

nagroda główna Banku Zachodniego : silnik zaburtowy 5 KM z alternatorem, 4-suwowy,

nagrody ufundowane przez Stocznię Jachtową JANMOR i inne.

 1. Kategoria regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo sponsora eliminacji Banku WBK oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora.

 2. Przepisy żeglugowe: Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.);.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.).

 1. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

 2. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat .

 3. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

 4. Wszyscy uczestnicy: biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 5. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów na żaglach lub napisu na kadłubie.

 6. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator zapewni, w czasie przeznaczonym na zgłoszenia do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat.

 7. Wyżywienie: a)W pobliżu portu znajdują się sklepy, restauracja oraz bary/puby. Na plaży przy porcie czynna

smażalnia ryb i grill.

b) Organizatorzy zapewniają zgłoszonym uczestnikom nieodpłatnie gorącą zupę na kei w porcie po regatach,

oraz 1 ciepłe danie + 2 napoje w sobotę wieczorem ( na plaży).

 1. Inne informacje :

piątek 11.06.2008 w godz. 20 – 24.oo na polu biwakowym przy porcie integracyjne ognisko żeglarskie

sobota 12.06.2008 od godz.20.oo na scenie na plaży przy porcie koncert kultowej grupy szantowej

w składzie: Jurek Porębski, Andrzej Korycki i Dominika Żukowska

W przerwie występu ceremonia dekoracji zwycięzców i losowanie nagród.

ppjk.gif ycnplogo2.gif

ZAPROSZENIE – OTWARCIE SEZONU 2008

Zarząd Yacht Clubu Zalewu Wiślanego zaprasza wszystkich żeglarzy i motorowodniaków na imprezę otwarcia sezonu żeglarskiego 2008 do przystani Domu Rybaka w Nowej Pasłęce.

Proponujemy zlot jednostek pływających w dniach 2-4 maja 2008 (piątek-niedziela), w tym:

Piątek 2 maja , po południu :

spotkanie załóg przy ognisku , wspólne grillowanie (zaprowiantowanie własne), omówienie szczegółów sobotniego wyścigu etapowego

Sobota 3 maja :

rano : bieżące prace bosmańskie na jednostkach pływających i przystani,oznakowanie jednostek klubowych symbolami YCZW,wytyczenie i oznakowanie toru wejściowego na ujściu Nowej Pasłęki
godz. 12.oo – rozpoczęcie etapowego wyścigu otwarcia sezonu o Puchar Komandora i symboliczną nagrodę w postaci skrzynki „ paliwa jachtowego”
( wstępnie proponowana trasa : Nowa Pasłęka / Piaski + Piaski / Nowa Pasłęka )
godz. 18.oo – ceremonia otwarcia sezonu 2008 i dekoracja zwycięzców regat
a następnie : biesiada żeglarska

Niedziela 4 maja :

rano : ewentualna wspólna wyprawa na ryby lub inne zajęcia
około południa : zebranie członków YCZW dla omówienia spraw organizacyjnych
zakończenie imprezy

Do udziału w imprezie zapraszamy także wszystkich wodniaków spoza naszego Klubu.

Dla Członków YCZW i ich rodzin udział w biesiadzie bezpłatny.
Dla pozostałych uczestników – koszt biesiady 30 zł od osoby, w tym napoje niskoprocentowe

Regaty bez wpisowego.

jachtklubnp1.bmp fisherman.gif

AKTUALIZACJA STRONY ZAKOŃCZONA !

Zapraszamy do korzystania z nowych funkcji dostępnych na stronie, oraz do odwiedzenia nowych działów.

thumbs-up.jpg

Trwa aktualizacja strony

Strona w chwili obecnej jest w fazie aktualizacji, część opcji może nie działać właściwie.

W najbliższym czasie na stronie znajdą państwo dużo więcej informacji odnośnie naszej oferty na rok 2008, oraz system rezerwacji Online.

update.png fisherman.gif

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku !

choinka.gif

Gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej. Prezentów wymarzonych, świąt mile spędzonych. Karnawału szalonego i nowego roku bardzo udanego.

27-29 Lipca V Dni Nowej Pasłęki

W dniach 27-29 Lipca w Domu Rybaka już piąty raz odbędą sie Dni Nowej Pasłęki.

W ramach imprezy odbędą sie V Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego które już kolejny raz są włączone do cyklu Pucharu Polski klasy Omega .

W Regatach przewidziane są wyścigi jachtów klasy Omega oraz jachtów kabinowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków żeglarstwa, wodniaków, oraz żeglarzy.

omega.gif ycnplogo2.gif

PPJK 2007 – Regaty o Puchar Dialog Telecom

W dniach 23 – 24 czerwca 2007 w Domu Rybaka odbędą się Regaty o Puchar Dialog Telecom – bedące regatami cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.

Yachtclub Zalewu Wiślanego oraz Dom Rybaka serdecznie zaprasza wszytkich żeglarzy oraz sympatyków żeglarstwa.

ppjk.gif               ycnplogo2.gif                                  logo_dialog.jpg

Długi Weekend 2007

W tym roku weekend majowy ma aż 9dni !

Zapraszamy do spędzenia majówki w naszym hotelu.

Zadzwoń i zarezerwuj pokój już dzisiaj !

21-eu_poland.jpg

WESOŁYCH ŚWIĄT !

wielkanoc.gif

Zdrowia, szczęścia humoru dobrego,
a, przy tym wszystkim stołu bogatego.
Mokrego dyngusa, smacznego jajka.
I niech, te święta będą jak bajka.
Wesołych Świąt.